สัญญารับเหมาก่อสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

บ้านพักอาศัย

สัญญาเลขที่........../..........

ทำที่...............................................

วันที่..............................................

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง....................................................................................

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง..............................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่าผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขของสัญญาดังนี้

ข้อ1.วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างอาคารแบบเหมารวมค่าแรงและอุปกรณ์สัมภาระในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแบบแปลนแผนผังรูปแบบรายละเอียดประกอบแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อความเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดขัดแย้งกับรูปแบบ รายการประกอบแบบหรือ เงื่อนไขอื่นใดที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ยกเว้นแต่ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกิดขึ้นหลังหลังจากวันทำสัญญาให้ถือข้อความในสัญญานี้เป็นหลัก

ข้อ2. บทนิยามศัพท์

ในเอกสารสัญญารวมทั้งแบบ รายการประกอบแบบดังต่อไปนี้หมายถึง

2.1 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง......................................................

2.2 ผู้รับจ้าง หมายถึง......................................................

2.3 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง

2.4 โครงการ หมายถึง........................................................

ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่...............................

ตั้งอยู่............................................................................................

2.5 อาคาร หมายถึง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

2.6 งานก่อสร้าง ให้ความหมายรวมถึงแรงงานและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างใดก็ตามซึ่งนอกเหนือจากที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง และที่นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือระบุไว้ในรูปแบบรายการประกอบแบบ และเอกสารอื่นๆอันจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานก่อสร้างลุล่วงตามวัถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

2.7 เห็นชอบ หมายถึง การให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง

ข้อ3. เอกสารประกอบสัญญา

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

3.1 แบบก่อสร้าง จำนวน...................แผ่น

3.2 บันทึกข้อตกลงด้านการดำเนินการทั่วไป

จำนวน...................แผ่น

3.3 ใบเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย

จำนวน...................แผ่น

3.4 เงื่อนไขการชำระเงิน

จำนวน..................แผ่น

3.5 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุต่อหน่วย

จำนวน..................แผ่น

3.6 แผนการทำงาน

จำนวน.................แผ่น

3.7 ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง

จำนวน..................แผ่น

3.8 รายกาวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้จำนวนตามบัญชีข้อ 3.5 แผ่น

4. เครื่องมือ สัมภาระและวัสดุอุปกรณ์

4.1 ผู้รับจ้างต้องทำงานก่อสร้างทั้งหมดด้วยช่างฝีมือดี และวัสดุอุปกรณ์สัมภาระตลอดจนเครื่องใช้ ทุกอย่างที่มีคุณภาพดี ตรงตามรูปแบบรายการและรายละเอียดการก่อสร้างทุกประการ กับทั้งต้องรักษาความปลอดภัยในการทำงานนี้ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

4.2 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับจ้างตามรายการแนบท้ายสัญญา และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามวิธีการของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง จึงจะนำมาใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาได้

5. ค่าจ้างเหมาตามสัญญา

5.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าจ้างในการดำเนินงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยเป็นราคาค่าแรงเหมารวมสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนทั้งสิ้น...............................บาท(..................................)

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแบ่งจ่ายค่าจ้างรับเหมา และหักเงิน ประกันผลงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1.1 งวดที่ 1 เป็นเงิน (……%) = .......................................บาท

เมือผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง.....................................................................................แล้วเสร็จ

หักเงินประกันผลงาน........% = …………………….บาท

5.1.2 งวดที่ 2 เป็นเงิน (……%) ………………………...บาท

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง...................................................................................แล้วเสร็จ

หักเงินประกันผลงาน........% = …………………….บาท

5.1.3 งวดที่ 3 เป็นเงิน (……..%).......................บาท

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง...................................................................................แล้วเสร็จ

หักเงินประกันผลงาน........% = ……………………..บาท

5.1.4 งวดที่ 4 เป็นเงิน (……..%)………………บาท

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง...................................................................................แล้วเสร็จ

หักเงินประกันผลงาน........% = ……………………..บาท

5.1.5 งวดที่ 5 เป็นเงิน (……..%)………………บาท

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง...................................................................................แล้วเสร็จ

หักเงินประกันผลงาน.......% = ..................................บาท

6. การเริ่มทำงานและกำหนดงานแล้วเสร็จ

6.1 ผู้รับจ้างตกลงจะเริ่มทำงานตามสัญญานับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป และจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน........วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างอาจเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จออกไปได้ โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ดี หรือในการทำงานนั้นมีเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

อนึ่ง การที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการล่วงกำหนดเวลาไปหลังจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จ ก็ไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างผ่อนเวลาให้ผู้รับจ้างอันผู้รับจ้างจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญานี้

6.2 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างตามสัญญานี้ด้วยวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมตามประเภทงานก่อสร้าง หรือจะมอบงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมงานแทนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ว่าจ้างทราบและยินยอมเป็นหนังสือ และผู้ควบคุมงานแทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้าง

อนึ่ง คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้ควบคุมงานแทนผู้ว่าจ้างให้ถือว่าได้แจ้งให้แก่ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว

6.3 ในกรณีที่มึการผิดนัดตามความในข้อ 6.1 และ/ประพฤติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ว่าผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือหรือให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างล่วงเลยเวลาไปก็ตาม ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

6.3.1 ชดใช้เบี้ยปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ..........ของราคาค่าจ้างเหมารวมนับแต่วันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

การคำนวณค่าปรับตามวรรคก่อนรวมให้คำนึงถึงระยะเวลาก่อสร้างที่ผู้รับ

จ้างรายใหม่ตามที่ปรากฏในข้อ 6.4 ได้กระทำด้วย

6.3.2 ให้สิ่งก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งของผู้รับจ้างตก เป็นกรรมสิทธ์ของ ผู้ว่าจ้างทันทีโดยไม่ต้องใช้ราคาแก้ผู้รับจ้าง

6.3.3 ริบเอาเงินค้ำประกันทั้งหมดตามสัญญานี้ได้ทันที

6.4 เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานตามสัญญานึ้ต่อไปจนแล้วเสร็จโดยใช้เงินค้าจ้างที่ยังเหลืออยู่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ถ้าเงินค่าจ้างที่เหลืออยู่ไม่พอจ่าย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินค่าจ้างที่เหลืออยู่ไม่พอจ่าย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินค่าจ้างตามจำนวนที่ขาดและรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเพราะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียเวลาระหว่างดำเนินการจ้างผู้อื่นทำงานต่อณจากผู้รับจ้างตามกำหนดเวลาอันสมควร และรวมทั้งเวลาที่ต้องเสียไปในระหว่างการทำงานของผู้รับจ้างรายใหม่จนกว่าจะครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ที่ผู้รับจ้างรายใหม่ ตกลงสัญญาไว้โดยยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดคำนวณค่าปรับและค่าควบคุมงานเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดในสัญญาไปแล้วตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.1 จากผู้รับจ้างอีกด้วย

6.5 ในการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อนหรือผิดไปอย่างใดอย่างหนึ่งผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน โดยให้ถือว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็ว รวมทั้งจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้

อนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขหรือจะเพิ่มเติมงานจากรูปแบบหรือรายละเอียดตามสัญญาได้ โดยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงรายการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจำนวนเงินที่จะต้องเพิ่มหรือลดเพราะเหตุดังกล่าวต่อท้ายสัญญานี้ ทั้งนี้การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดคำนวณตามราคาวัสดุ และแรงงานต่อหน่วยตามบัญชีแนบท้ายสัญญานี้

7. การค้ำประกันผลงานและความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่อง

7.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินประกันผลงานไว้ร้อยละ...........ของค่าจ้างแต่ละงวด ตามข้อ 5 เพื่อเป็นประกันผลงานมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันรับมอบงานงวดสุดท้าย และจะคืนให้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาการค้ำประกันผลงานตามสัญญานี้แล้วหรือผู้รับจ้างอาจร้องขอเงินคืนเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากได้ตรวจและรับงานครั้งสุดท้ายแล้ว

อนึ่ง ในกรณีผู้รับจ้างขอคืนเงินประกันตามวรรคแรก ผู้รับจ้าง ต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวนเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา กำหนดระยะเวลา 1 ปี มาวางเป็นประกันผลงานแทน

7.2 หากมีความชำรุดบกพร่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเพราะเหตุใดก้ดี ภายในระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าวผู้รับจ้างจำต้องรีบดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ทันที ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตามระยะเวลาทีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

อนึ่ง หากผู้รับจ้างไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าสิ่งของ เต็มตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปทั้งสิ้นทันที

7.3 หากมีความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างก็ดี บุคคลภายนอกก็ดี บริวารของผู้ว่าจ้างก็ดี หรือแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกหรือบริวารของผู้ว่าจ้างก็ดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจำเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจอ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ และ/หรือ ประทับตราสำคัญไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ........................... ผู้ว่าจ้าง

(………………….)

ลงชื่อ...........................ผู้รับจ้าง

(………………….)

ลงชื่อ............................พยาน

(………………….)

ลงชื่อ............................พยาน

(………………….)
 
 

ส่งข่าวสาร