สถิติแรงงานก่อสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล

สถิติแรงงานก่อสร้าง

ลำดับที่

ประเภทของแรงงาน

จำนวนคน

งานที่ทำได้/วัน

หน่วย จำนวน

หมายเหตุ

1

2

งานดิน

1.1 ขุดดินหลุมฐาน

ราก

1.2 กลบดินหลุมฐาน

รากและกระทุ้ง

แน่น

1.3 เกลี่ยดินพื้นราบ

งานตอกเสาเข็ม

2.1 เสี้ยมเข็มไม้

Dir 4” * 6”

2.2 ตอกเสาเข็มไม้

Dir 4” * 4.00 ม.

2.3 ตอกเสาเข็มไม้

Dir5” * 5.00 ม.

2.4 ตอกเข็มไม้

Dir 6” * 6.00ม.

2.5 ตอกเข็มคอนกรีต

ยาว 6-12ม.

2.6 ตอกเข็มคอนกรีต

ยาว 21 ม.

1

1

1

1

6

6

8

6

2.5-3

3-4

50-60

ต้น

ต้น 45-60

ต้น 75-90

ต้น 45-60

ต้น 25-40

ต้น 20-40

แรงงานช่างตอกเสาเข็ม

พื้นที่ธรรมดา

พื้นที่ธรรมดา

พื้นที่ธรรมดา

ตอกด้วยเครื่อง


สถิติแรงงานก่อสร้าง

ลำดับที่

ประเภทของแรงงาน

จำนวนคน

งานที่ทำได้/วัน

หน่วย จำนวน

หมายเหตุ

3

งานช่ งานช่างปูน

3.1ผสมคอนกรีตบนกระบะ

3.2ผสมคอนกรีตด้วยเครื่อง

3.3เทคอนกรีตฐานราก

3.4เทคอนกรีตเสา

3.5เทพื้นคอนกรีตหนา8-10 ซม. และขัดมัน

3.6ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น

3.7ก่อคอนกรีตบล็อก

3.8ฉาบปูนผนัง

3.9ฉาบปูนเพดาน

3.10ฉาบปูนผิวขัดมัน

6

3

6

2

2

4

2

2

2

4-8

ลบ.ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม. 1-4

ลบ.ม. 15-20

ตร.ม. 1.5-2

ตร.ม. 1-1.5

ตร.ม. 20-30

ตร.ม. 6-8

ตร.ม. 7-9

ตร.ม. 8-10

ตอกด้วยเครื่อง

ผสมบนกระบะ

เทด้วยกระป๋อง

ช่าง 1 ลูกมือ 3

ช่าง 1 ลูกมือ 3

ลำดับที่

ประเภทของแรงงาน

จำนวนคน

งานที่ทำได้/วัน

หน่วย จำนวน

หมายเหตุ

4.

3.11เทปูนทรายรองพื้น

3-5ซ.ม.

3.12ปูกระเบื้องหินขัด

12” * 12” พื้น

3.13ปูกระเบื้องเซรามิค

8” * 8” พื้น

3.14บุกระเบื้องเซรามิค

4” * 4” ผนัง

3.15บุกระเบื้องเคลือบ

4” * 4” ผนัง

3.16ปูกระเบื้องโมเสค

พื้น

3.17ปูกระเบื้องโมเสค

ผนัง

งานช่างไม้

4.1ตั้งเสาไม้ขนาด 5

ยาว 5-6 ม.

4.2ประกอบแบบตั้ง

แบบหล่อคอนกรีต

2

2

2

2

2

2

2

5

1

ตร.ม. 7-9

ตร.ม. 6-8

ตร.ม. 10-12

ตร.ม. 4-5

ตร.ม. 3-5

ตร.ม. 3-5

ตร.ม. 3-5

ต้น 15-20

4-6

25-30

ช่าง1 ผู้ช่วย1

ลูกมือ3

ลำดับที่

ประเภทของแรงงาน

จำนวนคน

งานที่ทำได้/วัน

หน่วย จำนวน

หตุ

4.3ทำโครงหลังคาไม้ สำหรับมุงสังกะสี

4.4โครงหลังคาไม้

(มุงกระเบื้องใยหิน)

4.5มุงหลังคาสังกะสี

4.6มุงหลังคากระเบื้อง

ใยหิน

4.7ตั้งเคร่าไม้และตีแผ่นฝ้า กระดาน

4.8ติดตั้งคาน ตงและ

ปูพื้นไม้เข้าลิ้น

4.9ทำวงกบประตูและ

ช่องแสง (ประตูเดี่ยว)

4.10ติดตั้งวงกบประตู

และช่องแสงประตูเดี่ยว

4.11ติดตั้งบานประตู

เดี่ยว

4.12ทำวงกบหน้าต่าง

และช่องแสง

(หน้าต่างคู่)

5

5

2

2

2

3

1

2

2

1

15-20

60 -80

40-50

5-6

8-10

ชุด 2-3

ชุด 6-8

บาน 3-4

ชุด 1-2

ช่าง1 ผู้ช่วย1

ลูกมือ4

ช่าง1 ผู้ช่วย1

ลูกมือ4

ช่าง1ผู้ช่วย1

ช่าง1ผู้ช่วย1

ช่าง1ผู้ช่วย1

ช่าง1ผู้ช่วย1ลูกมือ1

ช่าง1ผู้ช่วย1

ช่าง1ผู้ช่วย1


ลำดับที่

ประเภทของแรงงาน

จำนวนวัน

งานที่ทำได้/วัน

หน่วย จำนวน

หมายเหตุ

4.13ติดตั้งวงกบหน้าต่าง

และช่องแสง

(หน้าต่างคู่)

4.14ติดตั้งบานหน้าต่าง

เดี่ยว

4.15ตั้งเคร่าไม้และตีฝา

ทับเกล็ด

ช่างเหล็ก

5.1ตัดและผูกเหล็กเสริม

คอนกรีต ขนาด 9-12

มม.

5.2ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด 12 มม.

งานช่างสี

6.1ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

ทับหน้า 2 ครั้ง

6.2ทาแชลแลคทับหน้า

ด้วยแลคเกอร์

ช่างไฟฟ้า

7.1เดินสายไฟพร้อม

ติดตั้งโคมและสวิตช์

7.2เดินสายไฟที่ติดตั้งเต้าเสียบ

งานเบ็ดเตล็ด

8.1ย่อยอิฐหัก

(ทุบอิฐหักเป็นก้อนเล็กๆ)

8.2ขึงลวดหนาม

8.3ตั้งถังส้วม dir ขนาด 0.80 ม. รวมงาน

ขุดดินด้วย

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

ชุด 3-4

บาน 6-8

6-8

กก. 200-240

กก. 220-260

15-20

10-15

จุด 2-3

จุด 2-3

1.5-2

250-300

ใบ 6-8

ช่าง1ผู้ช่วย1

ช่าง1ผู้ช่วย1

ช่าง1ลูกมือ1

หมายเหตุ ข้อมูลจากเอกสารมาตรฐานงานช่าง

 
 

ส่งข่าวสาร